Lịch làm việc từ ngày 01/4 đến 15/4/2020 xã Hướng Sơn

Lịch làm việc tai trụ sở và làm việc tại nhà trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 (Từ ngày 01/4 đến 15/4/2020)

 ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HƯỚNG SƠN
Số:     /TB-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            
  Hướng Sơn, ngày 01 tháng 4 năm 2020
 
 
THÔNG BÁO
Về việc phân công làm việc tai trụ sở và làm việc tại nhà trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội để
phòng, chống dịch Covid-19

(Từ ngày 01/4 đến 15/4/2020)
                                                                                               
          Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ “về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19”, Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 31/4/2020 của UBND huyện “về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19”.
Để đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành, tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và xử lý các công việc cấp thiết trong thời gian cách ly toàn xã hội, sau khi thống nhất với Đảng ủy, HĐND xã, UBND xã phân công, bố trí cán bộ, công chức làm việc tại trụ sở cơ quan và làm việc tại nhà trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến 15/4/2020 như sau:
1. Cán bộ, công chức làm việc tại trụ sở UBND xã trong giờ làm việc:
 
TT Thứ ngày Trực lãnh đạo Công chức Ghi chú
1 Thứ tư: 01/4/2020 - Đc: Hồ Văn Tà
Phó BT Đảng ủy xã
Sđt: 0355196111
- Đc: Hồ Đình Tào
Phó BT - Chủ tịch UBND xã
Sđt: 0963 119 415
Đinh Thị Lý  
 
2 Thứ sáu: 03/4/2020
 
- Đc: Hồ Văn Hanh
BT Đảng ủy - CT HĐND xã
Sđt: 0395792456
- Đc: Xa Râng Văn Phao
Phó CT UBND xã
Sđt: 0392596717
Phan Thị Thùy Giang  
3  
Thứ hai: 06/4/2020
 
- Đc: Hồ Hữu Xây
Phó Chủ tịch HĐND xã
Sđt: 0964666432
- Đc: Hồ Đình Tào
Phó BT - Chủ tịch UBND xã
Sđt: 0963 119 415
Đinh Thị Lý  
4  
Thứ ba: 07/4/2020
 
- Đc: Hồ Văn Tà
Phó BT Đảng ủy xã
Sđt: 0355196111
- Đc: Hồ Đình Tào
Phó BT - Chủ tịch UBND xã
Sđt: 0963 119 415
Đinh Thị Lý  
5 Thứ tư: 08/4/2020
 
- Đc: Hồ Hữu Xây
Phó Chủ tịch HĐND xã
Sđt:  0964666432
- Đc: Xa Râng Văn Phao
Phó CT UBND xã
Sđt: 0392596717
Phan Thị Thùy Giang  
6 Thứ năm: 09/4/2020
 
- Đc: Hồ Văn Hanh
BT Đảng ủy - CT HĐND xã
Sđt: 0395792456
- Đc: Xa Râng Văn Phao
Phó CT UBND xã
Sđt: 0392596717
Phan Thị Thùy Giang  
7 Thứ sáu: 10/4/2020 - Đc: Hồ Văn Tà
Phó BT Đảng ủy xã
Sđt: 0355196111
- Đc: Hồ Đình Tào
Phó BT - Chủ tịch UBND xã
Sđt: 0963 119 415
Đinh Thị Lý  
8 Thứ hai: 13/4/2020
 
- Đc: Hồ Văn Hanh
BT Đảng ủy - CT HĐND xã
Sđt: 0395792456
- Đc: Xa Râng Văn Phao
Phó CT UBND xã
Sđt: 0392596717
Phan Thị Thùy Giang  
9 Thứ ba: 14/4/2020
 
- Đc: Hồ Văn Hanh
BT Đảng ủy - CT HĐND xã
Sđt: 0395792456
- Đc: Xa Râng Văn Phao
Phó CT UBND xã
Sđt: 0392596717
Phan Thị Thùy Giang  
10 Thứ tư: 15/4/2020
 
- Đc: Hồ Văn Tà
Phó BT Đảng ủy xã
Sđt: 0355196111
- Đc: Hồ Đình Tào
Phó BT - Chủ tịch UBND xã
Sđt: 0963 119 415
Đinh Thị Lý  
2. Cán bộ, công chức làm việc tại nhà trong giờ làm việc
- Cán bộ lãnh đạo, công chức trong những ngày làm việc không có lịch trực tại trụ sở cơ quan đều phải ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà, làm việc trực tiếp qua môi trường mạng, xử lý các công việc liên quan qua điện thoại, hộp thư điện tử, bảo đảm hoàn thành công việc được giao trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội. Khi có công việc cấp thiết sẽ điều động lên làm việc tại cơ quan hoặc phân công đi chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền công tác phòng chống dịch tại các thôn, bản.
- Bản thân cán bộ, công chức, bán chuyên trách xã phải chấp hành và tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình, nhân dân nơi cư trú chấp hành nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 03/CĐ-UBND của UBND tỉnh, Công điện số 01/CĐ-UBND huyện; Chỉ ra khỏi nhà trong các ngày trực, làm việc tại trụ sở, đi chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch hoặc giải quyết các công việc thật sự cần thiết. thường xuyên nắm bắt thông tin dịch bệnh và các văn bản của cấp trên để tham mưu chỉ đạo xử lý kịp thời.
Trên đây là thông báo phân công, bố trí cán bộ, công chức Đảng ủy, HĐND, UBND xã trực, làm việc tại trụ sở cơ quan và làm việc tại nhà trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội. UBND xã thông báo để các cơ quan đơn vị liên quan biết, chủ động liên hệ công tác và cán bộ, công chức, bán chuyên trách biết để thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                                                                    TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
- UBND huyện Hướng Hóa;                                                                                    CHỦ TỊCH
- Thường trực Đảng ủy;
- HĐND;
- Chủ ịch, Phó Chủ tịch;
- Các ban ngành đoàn thể;
- Cán bộ, công chức, bán chuyên trách xã;
- Lưu: VT.                                                                          
                                                                                               
 

Thông báo
GIấy mời