UBND HUYỆN

UBND huyen
TRỤ SỞ   UBND HUYỆN
- Địa chỉ: 148 Lê Duẩn - Khe Sanh - Hướng Hoá - Quảng Trị
- Tel: 053 3780 127
- Fax: 053 3780 127
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI                            EMAIL
    CƠ QUAN     DI ĐỘNG
         
Võ Thanh Chủ tịch 053 3782 456 0913485509 vothanh@quangtri.gov.vn
Lê Quang Thuận Phó CT   0914079945 lequangthuan@quangtri.gov.vn
Hồ Văn Vinh Phó CT   0915326234 hovanvinh@quangtri.gov.vn
 
 

Thông báo
GIấy mời