Tổ chức bộ máy xã Hướng Sơn

I . TRỤ SỞ  ĐẢNG ỦY XÃ HƯỚNG SƠN
- Địa chỉ: Thôn Nguồn Rào - Hướng Sơn - Hướng Hoá - Quảng Trị
- Tel: ………………………
- Email: Danguyxahuongson@gmail.com
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 2 3 4 5
Hồ Văn Hanh  HUV - BT Đảng ủy   01695 792 456  
Hồ Văn Tà PBT Đảng ủy - PCT.UBND   01238 103 575  
Hồ Thị Liên Văn phòng   0915 119 814  
Trần Thị Nhung Tổ chức-Kiểm tra       
Hồ Thị Văng Tuyên giáo-Dân vận      
 
BAN THƯỜNG VỤ NHIỆM KỲ 2015 - 2020
1. Đ/c: Hồ Văn Hanh   - Bí thư Đảng ủy xã
2. Đ/c: Hồ Văn Tà       - Phó Bí thư Đảng ủy xã
3. Đ/c: Hồ Đình Tào    - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2015 – 2020
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 2 3 4 5
Hồ Văn Dục Chủ tịch hội Cựu chiến binh xã   0979 468 266  
Hồ Văn Hanh HUV - BT.Đảng ủy - Trưởng ban tổ chức   01695 792 456  
Hồ Đình Tào PBT.Đảng ủy – Ban Tuyên giáo   0963 119 415  
Hồ Văn Hăm Địa chính – Xây dựng    0985 193 426  
Hồ Thị Liên Văn phòng – Thống Kê    0915 119 814  
Hồ Văn Đàn CHT. Quân sự    01673 276 234  
Hồ Văn Tà PBT.Đảng ủy – Chủ nhiệm UBKT   01655 196 111  
Hồ Hữu Xây Phó chủ tịch HĐND – Khối Dân vân    0964 666 432  
Xa Râng Văn Phao Phó chủ tịch UBND xã    0945 091 611  
         
 
 
II. TRỤ SỞ HĐND XÃ HƯỚNG SƠN
- Địa chỉ: Thôn Nguồn Rào - Hướng Sơn - Hướng Hoá - Quảng Trị
- Tel: .................................................................................................
- Email: UBNDxahuongson@gmail.com
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 2 3 4 5
Hồ Văn Hanh Chủ tịch HĐND   01695 792 456  
Hồ Hữu Xây Phó chủ tịch HĐND    0964 666 432  
Phan Thị Thùy Giang Văn phòng HĐND   0988 783 488  GiangVPhuongson@gmail.com
 
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2016 – 2021
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 2 3 4 5
Hồ Văn Hanh Đại biểu HĐND-Pin   01238 475 755  
Hồ Hữu Xây Đại biểu HĐND-Ra Ly   0964 666 432  
Hồ Văn Tà Đại biểu HĐND-Mới   01655 196 111  
Hồ Đình Tào Đại biểu HĐND-Cát   0963 119 415  
Hồ Thị Liên Đại biểu HĐND-Nguồn Rào   0915 119 814  
Xa Râng Văn Phao Đại biểu HĐND-Trĩa   0945 091 611  
Hồ Thanh Xuân Đại biểu HĐND-Cát      
Hồ Văn Dục Đại biểu HĐND-Ra Ly   0979 468 266  
Hồ Thị Ninh Đại biểu HĐND-Hồ      
Hồ Văn Đàn Đại biểu HĐND-Nguồn Rào      
Hồ Thị Ân Đại biểu HĐND-Nguồn Rào      
Hồ Văn Ta Hưi Đại biểu HĐND-Hồ      
Hồ Văn Xa Canh Đại biểu HĐND-Pin      
Hồ Văn Quyết Đại biểu HĐND-Mới      
Hồ Văn Ry Đại biểu HĐND-Cát      
Trần Văn Mạnh Đại biểu HĐND-Trĩa      
Hồ Văn Đinh Đại biểu HĐND-Ra Ly      
Hồ Văn Lễ Đại biểu HĐND-Hồ      
 
 
 III. TRỤ SỞ UBND XÃ HƯỚNG SƠN
- Địa chỉ: Thôn Nguồn Rào - Hướng Sơn - Hướng Hoá - Quảng Trị
- Tel: 0233 6 299 926
- Email: UBNDxahuongson@gmail.com
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 2 3 4 5
Hồ Đình Tào CT.UBND xã   0963 119 415  
Xa Râng Văn Phao Phó chủ tịch UBND xã   0169 259 6717  
Phan Thị Thùy Giang Văn phòng    0988 783 488  GiangVPhuongson@gmail.com
Đinh Thị Lý Văn phòng       
Hồ Vinh Địa chính - Xây dựng      
Lê Thanh Hải Tài chính - Kế toán   0985 687 838 hai5880@gmail.com
Đinh Quang Nguyên Tư pháp - Hộ tịch   01666 174 581  
Hồ Văn Đàn CHT.Quân sự xã      
Hồ Thanh Xuân Tư pháp - Hộ tịch      
Hồ Văn Hằm Địa chính - Xây dựng   0985 193 426  
Hồ Văn Loang Văn hoá - Xã hội    01694 912 113  
Nguyễn Thị Hải Thùy VHTT-TDTT   0962 228 379  
 
 
IV. TRỤ SỞ MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ XÃ HƯỚNG SƠN
- Địa chỉ: Thôn Nguồn Rào - Hướng Sơn - Hướng Hoá - Quảng Trị
- Tel: ………………………
- Email: ………………………………
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
1 2 3 4 5
UBMTTQVN XÃ
Hồ Ta Hưi (Hồ Pả Trường) CT.UBMTTQ xã      
Hồ Văn Ta Han PCT.Mặt trận, TB GSCĐ, UBND xã      
Hồ Văn Xít PCT Mặt trận, TB TTND, UBND xã      
HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ
Hồ Văn Dục CT.Hội Cựu chiến binh      
Hồ Văn Loàn PCT . Hội Cựu chiến binh      
HỘI NÔNG DÂN XÃ
Hồ Văn Đàm CT.Hội Nông dân      
Trần Văn Trí PCT. Hội Nông dân      
ĐOÀN TNCSHCM XÃ
Hồ Văn Nha Bí thư Đoàn TNCS HCM      
Hồ Văn Vỹ PBT.  Đoàn TNCS HCM      
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ
Hồ Thị Ninh CT.Hội LH Phụ nữ      
Hồ Thị Huôm PCT . Hội LH Phụ nữ      
HỘI CHỬ THẬP ĐỎ
Hồ Pả Xiên CT.Hội Chử thập đỏ      
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI
Hồ Văn Tư CT. Hội người cao tuổi      

Thông báo