Các xã, thị trấn huyện Hướng Hóa

Họ Tên Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Di động
TÂN HỢP (xatanhop@quangtri.gov.vn)
Trần Vinh Bí thư, CT.HĐND 0533781162 0979880793
Võ Viết Sinh Chủ tịch 0533880792 0986209180
THỊ TRẤN KHE SANH (thitrankhesanh@quangtri.gov.vn)
Lê Quang Thuận Bí thư   0914079945
Lương Đức Công CT.HĐND   0914220670
Nguyễn Ngọc Khoa Chủ tịch   0913456796
TÂN LIÊN (xatanlien@quangtri.gov.vn)
Nguyễn Thị Hằng Bí thư   0914092779
Hoàng Xuân Đức CT.HĐND   0914886919
Phan Đình Miên Chủ tịch   0985029070
TÂN LẬP (xatanlap@quangtri.gov.vn)
Phạm Lự Bí thư   0905055246
Hồ Hữu Phú CT.HĐND   0977946769
Nguyễn Đăng Cả Chủ tịch   0915371698
TÂN LONG (xatanlong@quangtri.gov.vn)
Trương Đức Thi Bí thư   0977946769
CT.HĐND
Trương Đình Tùng Chủ tịch   0982571760
TÂN THÀNH (xatanthanh@quangtri.gov.vn)
Hồ Thị Thu Hằng Bí thư   0982362313
Nguyễn Lụt CT.HĐND   0945986771
Lê Cảnh Đoạt Chủ tịch   0973708333
THỊ TRẤN LAO BẢO (thitranlaobao@quangtri.gov.vn)
Nguyễn Thái Học Bí thư   0914737252
Nguyễn Văn Toàn CT.HĐND   0905956333
Nguyễn Nam Chủ tịch   0903550306
XÃ THANH (xathanh@quangtri.gov.vn)
Nguyễn Quang Hưng Bí thư
CT.HĐND
   
Hồ Văn Hạnh Chủ tịch   0914194234
XÃ THUẬN (xathuan@quangtri.gov.vn)
Pả Thương Bí thư   01679212517
Hồ Dỏ CT.HĐND   01252371083
Hồ Ta Cô Chủ tịch   0988704117
XÃ A XING (xaaxing@quangtri.gov.vn)
Hồ Văn Xia Bí thư,
CT.HĐND
  01666174593
Hồ Văn Được Chủ tịch 0533505686 0977510668
XÃ XY (xaxy@quangtri.gov.vn)
Hồ Văn Lâng Bí thư
CT.HĐND
  0973208547
Hồ Heng Chủ tịch   0976746094
XÃ A TÚC (xaatuc@quangtri.gov.vn)
Hồ Xuân Long Bí thư   01697416357
Căn Linh CT.HĐND    
Côn Nôi Chủ tịch   01693625336
XÃ A DƠI (xaadoi@quangtri.gov.vn)
Hồ Văn Yên Bí thư
CT.HĐND
   
Hồ Văn Toàn Chủ tịch   0982957222
XÃ BA TẦNG (xabatang@quangtri.gov.vn)
Ăm Dế Bí thư   01656906404
CT.HĐND
Ăm May Chủ tịch   01667226963
XÃ HƯỚNG LỘC (xahuongloc@quangtri.gov.vn)
Hồ Xuân Lợi Bí thư, Chủ tịch   0988130402
Hồ Xuân Tun CT.HĐND   01656907247
XÃ HƯỚNG TÂN (xahuongtan@quangtri.gov.vn)
Nguyễn Công Khánh Bí thư, Chủ tịch HĐ   01238992523
Lê Thị Hội Chủ tịch   0974974778
XÃ HƯỚNG LINH (xahuonglinh@quangtri.gov.vn)
Hồ Văn Thắng Bí thư   0982957292
CT.HĐND
Hồ Văn Khéo Chủ tịch   01694527268
XÃ HƯỚNG PHÙNG (xahuongphung@quangtri.gov.vn)
Hồ Bình Bí thư   01676583241
Nguyễn Văn Hạ CT.HĐND   01677371446
Hồ Văn Đang Chủ tịch   0982798025
XÃ HƯỚNG VIỆT(xahuongviet@quangtri.gov.vn)
Hồ Văn Thành BT.
CT.UBND
  0975169991
Hồ Văn Liếp CT.HĐND   01685778014
XÃ HƯỚNG SƠN (xahuongson@quangtri.gov.vn)
Hồ Văn Hanh Bí thư   01238 475 755
CT.HĐND
Hồ Đình Tào Chủ tịch UBND xã   0963 119 415
XÃ HƯỚNG LẬP (xahuonglap@quangtri.gov.vn)
Hồ Tun Bí thư, CT.HĐND   01656920595
Hồ Đức Vân Chủ tịch   01689693924
XÃ HÚC (xahuc@quangtri.gov.vn)
Hồ Văn Đeng Bí thư    
CT.HĐND
Hồ Văn Đục Chủ tịch   0914979323

Thông báo
GIấy mời