CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ THUỘC HUYỆN

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
VĂN PHÒNG
Trần Văn Đông Chánh Văn phòng 0533.880353 0914191332 tranvandong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Hiến Phó Chánh Văn phòng   0913407367 nguyenvanhien.huonghoa@quangtri.gov.vn
Nguyễn Ngọc Tri Phó Chánh Văn phòng   0943188555
0965424555
nguyenngoctri@quangtri.gov.vn
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH(phongtckh.huonghoa@quangtri.gov.vn)
Hoàng Đình Bình Trưởng phòng 0533.880556 0914201627 hoangdinhbinh@quangtri.gov.vn
Trần Văn Xuân Phó Trưởng phòng   0914090521 tranvanxuan.huonghoa@quangtri.gov.vn
Phan Thanh Sơn Phó Trưởng phòng     phanthanhson@quangtri.gov.vn
PHÒNG NN VÀ PTNT (phongnnptnt.huonghoa@quangtri.gov.vn)
Nguyễn Ngọc Khả Trưởng phòng 0533.782666 0979880045  
Hồ Quốc Trung Phó Trưởng phòng   0915075655 hoquoctrung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Ngọc Tẩn Phó Trưởng phòng   0917115567  
PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG (phngktht.huonghoa@quangtri.gov.vn)
Phạm Trọng Hổ Trưởng phòng   0983146797 phamtrongho@quangtri.gov.vn
Từ Công Khiết Phó Trưởng phòng   0905880409 tucongkhiet@quangtri.gov.vn
Xôm Vân Phó Trưởng phòng   0979702717 xomvan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Sơn Phó Trưởng phòng   0914220668 nguyenson@quangtri.gov.vn
PHÒNG NỘI VỤ (phongnv.huonghoa@quangtri.gov.vn)
Trần Đình Dũng Trưởng phòng   0915030373 trandinhdung@quangtri.gov.vn
Đinh Văn Dũng Phó Trưởng phòng   0946323678  
Nguyễn Xuân Hữu Phó Trưởng phòng     nguyenxuanhuu@quangtri.gov.vn
PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG (phongtnmt.huonghoa@quangtri.gov.vn)
Nguyễn Ngọc Ứng Trưởng phòng   0972089111 nguyenngocung@quangtri.gov.vn
Duơng Phước Định Phó Trưởng phòng   0913456801 duongphuocdinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Văn Diện Phó Trưởng phòng   0914138635 nguyenvandien@quangtri.gov.vn
PHÒNG DÂN TỘC (phongdt.huonghoa@quangtri.gov.vn)
 Hồ Văn Toàn Trưởng phòng   0982957222  
Lê Hữu Tuấn Phó Trưởng phòng      
THANH TRA (phongttr.huonghoa@quangtri.gov.vn)
Trần Hậu Chánh Thanh tra   0913407401  
Trần Đăng Bằng Phó Chánh Thanh tra   0913456027  
Lê Phước Phó Chánh Thanh tra   0915713919  
PHÒNG VĂN HOÁ THÔNG TIN (phongvhtt.huonghoa@quangtri.gov.vn)
Hồ Xuân Phúc Trưởng phòng   0913421659 hoxuanphuc@quangtri.gov.vn
Lê Quốc Phòng Phó Trưởng phòng   0982854303 lequocphong@quangtri.gov.vn
PHÒNG TƯ PHÁP (phongtp.huonghoa@quangtri.gov.vn)
Trương Xuân Hoà Trưởng phòng   0915308666 truongxuanhoa@quangtri.gov.vn
PHÒNG LAO ĐỘNG TB&XH (phongldtbxh.huonghoa@quangtri.gov.vn)
Võ Sỹ Hiền Trưởng phòng   0979880911 vosyhien@quangtri.gov.vn

Hồ Dừn
Phó Trưởng phòng   0974600799  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (phonggddt.huonghoa@quangtri.gov.vn)
Nguyễn Đức Tuận Trưởng phòng   0913485699  
Hoàng Văn Sơ Phó Trưởng phòng   0914138398  
PHÒNG Y TẾ (phongyt.huonghoa@quangtri.gov.vn)
Đinh Đông Trưởng phòng   0914282047  

Thông báo
GIấy mời