Lên phía trên
Câu hỏi: Tài chính
Trả lời:
Lương 1150
GIấy mời